Kitaaba afaan oromoo download. Seer 2019-05-23

Kitaaba afaan oromoo download Rating: 7,2/10 902 reviews

Seer

kitaaba afaan oromoo download

Your rating has been recorded. Edition 24 Dec 2012 Posts about Seer-Luga Afaan Oromoo written by Oromia. Kanneen Kiristoos wajjin jiran qofaatu itti makama 1Tasolonqee 4:16. Aarsaan Isaa lubbuu nama kan biraa qofaaf otuu hin ta'in hundumaafuu akka ga'uu maluuf inni Waaqayyo ta'uu qaba Yohaannis 1:3, 29, 26, Qolaasiyaas 1:15-17, 19; 2:9. Gooftaa Yesuusirraa kan hafe haalli cubbuu isaanii dhaloota-dhalootatti nama hundumaatti darba. Waaqayyo quqlulloota Kakuu Moofaa fi yeroo Gidiraa Guddaatti du'an hunda du'aa in kaasa Isaayyaas 26:19; Daani'el 12:2 , akkasumas immoo, biyya lafaa kana akka isheen dinqisiisoo taatutti deebisee in qaroomsa Isaayyaas 2:4; 11:6-9; 35:1-2; 65:17,20 ; akkasumas immoo ayyaanni cidha Hoolichaa fi waldaa kiristaanaa, misirroo isaa, in jalqaba Mul'ata 19:9.

Next

English Afaan Oromoo for Android

kitaaba afaan oromoo download

Waaqayyo ergamoota sadarkaawwan sadiitti uume. Inni hiikaa hangafaa waan qabuuf, dureettiin oro,oo waan ibsuufi gaafa wanti hojjetan hundi, waan namatti tolaniifi ayyaana carraa gaariidha. Inni dandeettii cimaan, miirri jabaa fi fedhii kanuma Isaati. Marsaan Gadaa naannawutti walitti fidee ijoolleefi jaarsoolii hiriyyaa taasisaa. Ilma Isaa tokkicha cubbamoota fayyisuuf aarsaa gochuun Isaa Inni fedha cimaa qabaachuu Isaa argisiisa.

Next

English Afaan Oromoo for Android

kitaaba afaan oromoo download

Haala Isaa Isa Hamaa Maatewos 6:13, Yohaannis 17:15; 2Tasalonqee 3:3; 1Yohaannis 5:18-19. Kanaaf, sirni kun ijaaramuun isaa walakkaa jaarraa 15ffaa isa lammaffaa keessa kan jedhame sewnaa taha. Jamieson, Fausset and Brown, Commentary on the Whole Bible, on 1 John 4:8. Phaawulos gara iddoo asiin dura itti tajaajiletti yommuu deebi'u inni deebisee haaluma walfakkaataa hordofa ture HoE 18:19; 19:1-8. Seexanni, hiikkaan isaa Diina jechuudha. Yeroon cubbuu isaanii isaan irraa fuudhu, kakuu kookana isaaniif nan dhaaba Isaayyaas 59:19-21. Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati.

Next

English Afaan Oromoo for Android

kitaaba afaan oromoo download

Waaqayyo naamusa isaan uumuu qabaachuudhaan dhala namaatiif Abbaadha. Yeroo ol-butamutti warra du'anii fi lubbuudhaan jiran garee kanaa keessaa qofaa lafarraa fudhatamuuf jiru, sababuma dhugaa kanaatiin dhagnoonni amantoota yeroo pheenxeqoosxee duraa kaasee hamma deebi'ee dhufuu Gooftaatti awwaaluma keessatti hafa; akkasumas immoo kanneen ol-butamuudhaan booddee amananii fi dhufaatii Gooftaa duraa yeroo Gidiraa Guddatti lafa irratti kan hafan ta'u. Inni wanti tokkoyyuu otuu Isa hin daangeessin wantoonni hundiyyuu otuu haala Isaa hin hidhin raawwachuuf daangaa malee humna kan qabuudha. Rooyaal barnoota Afaan Oromoo : kutaa 5ffaa-8ffaa. Miira jabaa: Efesoon 4:30: Hafuura Waaqayyoo Isa Qulquluu, Isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisinaa! Inni uumama wajjin kan wal fakkaatu miti, isaan beekama male.

Next

Qo'anno Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootin (A Handbook of Bible Doctrine)

kitaaba afaan oromoo download

Holy Bible for Women free. Waaqayyo naamusa isaan uumuu qabaachuudhaan ergamootaaf Abbaadha Qolaasiyaas 1:16. Qorattoonni sirna uumamaa akka jedhatti, jijjiiramni suuta-suutaa waggootta miiliyoonota hedduu gaafata, akka caaffataatti garuu, Waaqayyoo ifumatti yeroo gabaabduu, guyyuma sa'aatii diigdamii afurii keessatti Addaam Uume, Uma. Kitaabni Seenaa Oromoo bara 1570-1860 keessaa ibsu tokko kana dura kan Dr. Macaafin Qulqulluun garuu odeeffannoo walfaalleessu wayii kan hin qabneedha. The name field is required.

Next

English Afaan Oromoo for Android

kitaaba afaan oromoo download

Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a. Lakkoofsa 11:17-25;27:18; 2Mot 2:9-12, Yohannis 7:37-39; 14:16-17 2. Kanaafuu fakkeenyaaf, wanti Waaqayyo fayyina Addaamii fi Hewaaniif gaafatee, Ilma dubartii takkarraa dhalatu yeroodhaaf seexanni akka miidhu, garuu immoo dabaree Isaa Inni seexana guutummaan guutuutti akka moo'atu akka amanan ture Seera Uumamaa 3:15. Ergamni addaa ergamaa kanaa maal ture? Boorana keessatti ayyaana Guduruu buufachuufi qumbii walirraa fudhachuu. Avee Music Player Pro 1.

Next

kitaabota Barnootaa

kitaaba afaan oromoo download

Haafuurri Qulqulluun Maaraamitti bu'ee gadamessa ishee keessatti hanqaaquun akka ta'uu fi guddatu godhee Luqaas 1:31, 34-35. Firdii warra jal'ataniitti aanuudhaan, Waaqayyo bantii Waaqaa haaraa fi lafa haaraa in uuma, bantiin Waaqaa Inni duraa, lafti Inni duraas darbaniiru Mul'ata 21:1 ; akkasumas immoo ergamoonni qulqulloonnii fi qulqulloonni baroota hundumaa iddoo Abbaan, Ilmii fi Hafuurri Qulqulluun jiraatan Yeruusaalem Haaraa, ishee jannatarraa lafa ishee haaraarra qubachuuf gadi buuturra bara-baraaf in jiraatu Ibroota 12:22-23; Mul'ata 21:22:5. Kakuun Abraam kakuuwwan kan biroo sadii kanneen Waaqayyo saba Isiraa'eliif gale kanneen hamma yeroo dhumaatti ta'an Roomaa 9:4, 11:29 , Biyya kakuu Keessa Deebii 9:4, 11:29. Messianic Bible Study 106: The Local Church, p. Inni gosa aarsaa isa raajamee Waaqayyoon abboomame dandamachuuf dhagna namaa qabaachuu qaba Faarsaa 22:16; Isaayyaas 52:13; 53:12. Basic Theology Chicago: Moody Press, 1981 , 41.

Next

Qo'anno Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootin (A Handbook of Bible Doctrine)

kitaaba afaan oromoo download

Eega gaafasii jalqabee Booranni Abbootii Gadaa 61 lakkaawa. Sirna Biyya Lafaa Amma Jiruun Wal-qabatee Waaqa Bara Ammaa. Published: 1997 Qaraa : Oor-Lugaa fi seer-Lugaa Afaan Oromoo A grammar of Harar Oromo : Northeastern Ethiopia : including a text and a glossary. Yesuus yeroo nama ture sana akkuma namoonni kan biroon raawwatan cubbuu hin qabu ture Luqaas 1:35 akkasumas yaadaan, jechaa fi gochaan cubbuu-maleessa ture Yohaannis 8:46. Barumsa Macaafa Qulqulluu Finding libraries that hold this item Cuuphamuuf tarkaanfiiwwan akkamiitu barbaachisa? Amantii sirna gadaa Amaantiin Gadaa ummanni qabaatu keessaa tokko waan sirna Gadaa keessatti hojjetaman aadaa tahee qaama Oromootaa akka ture olitti kaafneerra. Inni Dhagnoota Waaqummaa, Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu sadanii kan jiraatu Waaqayyo Tokko.

Next

Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa

kitaaba afaan oromoo download

Yohaannis 10:30 keessatti Yesuus Aniif Abbaan Tokko jedheera. Inni isaan keessa jiraachuudhaan Yoha. Yesuus Waaqayyo Hafuura, Yohaannis 4:24 jedheera. Eebbawwan lafarratti Isiraa'eliif waadaa galaman hundinuu in raawwatamu. Waaqayyo waan inni hanga ammaatti hin ibsine namoonni eenyuyyuu akka amanu gaafatee hin beeku; garuu immoo wantuma Inni hanga ammaatti ibse akka amananiif gaafatee ture.

Next

kitaabota Barnootaa

kitaaba afaan oromoo download

Kakuun kan biraa Waaqayyo Isiraa'eliif gale in jira. Ilaalchi Dhalchuu Ilmaa dabalataanis Yohaannis 1:18, 3:16, fi 1Yoh. Akkuma aannan quqlulluun burcuqoo keessaa yommuu summiin itti nammu faalamuu, hafuurri ilma namaas garmalee jeeqameera, sababiin isaas cubbuun hafuura abbaa fi haadha keenya jalqabaa keessatti waan walitti makamee fi nuyis walitti makamuu sana isaanirraa waan fudhanneefi. Dhagin sadaffaan sadan Waaqa tokkoo Hafuura Qulqulluudha. Kanneen amanan deebisee in dhaabe Yoh. Install on your afzan device and take it with you wherever you go and enjoy your bible! Haalota akkamii keessa darbuutu isaaf ta'a? Responsibility: qopheessitoonni: Amaan Adam, Baahiruu Dirribaa.

Next